Upoważnienie MEN nr 2/2024 DRUKI PUBLICZNE, NOWE ŚWIADECTWA

Upoważnienie MEiN nr 2 CEZAS Wielkopolska

Opis produktu

Od roku 2024 druki świadectw ukończenia szkół oraz gilosze do drukowania świadectw, a także ich duplikaty są drukowane na specjalnym papierze z zabezpieczeniami przed fałszerstwem, posiadają numerację oraz skróconą nazwę producenta i rok wydania. 

Do ich dystrybucji niezbędne jest specjalne upoważnienie wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informujemy, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej upoważnienie do obrotu blankietami i drukami dokumentów publicznych, których emitentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Dokument został wydany w dniu 27.03.2024 r z numerem 2/2024
Upoważnienie MEiN nr 2 CEZAS Wielkopolska